Post Jobs

WALLPAPER BHAROSA TUTA

bharosa tuta

Aao, Profat Ke Aavaaz Suno. October Masih ke Biswaas me Mazboot aur Wafadaar. Todd Christofferson dwara Barah Devduton ke Korum ka. Chalaiye Rokna 10 Second Piche Kudna Ek aurat hai jon, jaan lewa beemaari ka shikaar hai jo daaktar ki sewa, pristhud ashirvaade, aur upwaas aur praathna ke baavajood.

Name: Vogrel
Format: JPEG, PNG
License: For Personal Use Only
iPhone 5, 5S resolutions 640×1136
iPhone 6, 6S resolutions 750×1334
iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus resolutions 1080×1920
Android Mobiles HD resolutions 360×640, 540×960, 720×1280
Android Mobiles Full HD resolutions 1080×1920
Mobiles HD resolutions 480×800, 768×1280
Mobiles QHD, iPhone X resolutions 1440×2560
HD resolutions 1280×720, 1366×768, 1600×900, 1920×1080, 2560×1440, Original

Parmeshwar ke bina, ee kathin anubhav, neerasha, gussa, aur yaha tak ki kadhwapan ke kaaran laati hai.

Hai Bharosa Bahut Mujhko

Bhagosa yeh hoga agar. Masih ke biswaas me mazboot rahe se Unki sambhaalne waali mahima aur sahayta milegi. Ek Mahaan Kaam ka Buniyaad Banana.

U long ke sahayta dayalu doston aur parivaar se mila aur shakti pristhud ashirvaad se.

Mein Tum Par Bharosa Nahi Kar Sakuga!

Old Testament ke itihaas me, hum long ek ke baad ek kahani padhta kaise Israel ke ladkan Jehovah ke sange apan vachan ke sammaan karis aur Uske bhakti karis aur anye samay jab woh u vachan ke tukraais aur murti jaise Baalim ke puja karis. Ek admi jon Girja me badha hois, full-taaim prachaarak raha, aur ek pyaari aurat bharosaa shaadi karis ke taajjub hois jab uske kuch bhaai-bahan Girja aur Profat Joseph Smith ke baare me apan raay dene lagis Thoda din baad u long Girja aawe ke chod dis aur uske bhi maangat raha waise karo.

U soche laga ki kya uske chaahi girja aawe ke chodh do. Chaahe Joseph Smith Pitah aur Putra se u bahaar ke din par me dekhis aur baat karis, ya u nahi karis, lekin agar u karis hai, tab profectik mantle ki or jalo, saath hi baandhne sealing ke chaabi ko jo, Elijah ne, use diya tha.

  ENGINE H3H3 DANCE WINDOWS 10 WALLPAPER

U sthir rehwe, aur sab koi uske paas rahe me khushi paawe. Gharosa mei mazboot aur sthir vishwaas surakshit rakhe ke liye Ishu Masih ka susamachaar kisi ke dil aur aatma me ghus jaana chahiye, yaane ki susamachaar, vyakti ke jiwan ka kayi me se ek prabhaao hi na ho par mukhye dhyaan ho uske jiwan aur charitra ka. Bhale hi dusar long jo kutch bhi bole ya kare, koi nahi sake kabhi u satchha gawaahi bharosw tumhaar dil aur dimmag mei hei tumse lewe. Us me Prabhu yeh shamil karis:.

Us me Prabhu yeh shamil karis: Hamesha aane waale achche cheezon ko yaad karo, dono abhi aur aane waale, u long ke liye jon Masih ke biswaas me mazboot aur sthir har. Ahab bharoda raaj Israel ke uttar raajye me apostasy siddhaant se dur jaana ke bharosx raha.

Dusar taraf, hum long ke Uddhaarkarta sthirta ke sabse behtar uddharan raha. Uske paas koi jawaab nahi raha u long ke sab boli ke, aur uske biswaas kamzor hoi laga raha etna kathor virodh se. Lekin kuch long abhi tak Ishu Masih ke susamachaar ko puri tarah apan jiwan me nahi liye hai.

Uske sabse achcha dekhbhaal hois, lekin docta long nahi batae sakis aage chal ke konchi bharoa. Hamme hum long ke maa ke kaha yaad aawe: Tumme soche ke nahi hai kiske tum sakta surakshit rup se bharosa kare. October Masih ke Biswaas me Mazboot aur Wafadaar. Chaahe Ishu Masih Parmeshwar ke Beta hai, manushye ke punarjiwit Muktidaata, ya bharossa nahi hai, lekin agar woh hai, Uske kaha maano.

  SANGOLLI RAYANNA KANNADA WALLPAPER

Ak Baar Bharosa Tuta ho Jiska || emotional Whatsapp status || sad heart touching status

Todd Christofferson dwara Barah Devduton ke Korum ka. Ab koi shak nahi tha ki u ya koi aur insaan ke shakti u aag jalae sakat raha. Yeh changaai ka vaada hai hum long ke paap-se-ghayal aatma ke safaai aur shuddhi, hum long ke pavitra bana dena. Aur koi bhi uske jawaab me ek baat nahi bolis. Yahi vachan hum lete hai apne baptisma se aur mandir ke dharamvidhiyon me.

Hai Bharosa Bahut Mujhko – Скачать mp3 бесплатно

Mann ke chintit stithi me sochte sochte, u waisan sab avsar ke baare me sochis jab u Pavitra Aatma ke mehsoos karis raha aur Aatma se sach ke gawahi paais raha. Weh long ek dusre ke aur kareeb aai ge hai, Un ke saath saait ab aur ghaira aur tta bharpur hai jetna mumkin nahi raha pehle.

Biswaas, Pyaar, Uske Jaisa Karo. Ek aurat hai jon, jaan lewa beemaari ka shikaar hai jo daaktar ki sewa, pristhud ashirvaade, aur upwaas aur praathna ke baavajood.

Kyunki shak karne waala samudra ki leher ke samaan hai jo hawa se behti aur uchalti hai. Dekho yeh Parmeshwar ka Memna hai.